Ako sa zúčastniť a zaregistrovať?

AKO SA ZÚČASTNIŤ?

EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) je pre mestá/obce vynikajúcou príležitosťou na vyskúšanie nových foriem čistej mobility, na zhodnotenie súčasných dopravných problémov a tiež vynikajúcou príležitosťou pre pokrok smerom k udržateľnejšej mobilite. Bezplatná registrácia do kampane ETM je možná prostredníctvom online formulára.

1. Registrácia pre samosprávy je už otvorená:
• Vyplňte príslušný registračný formulár:
– registrácia pre samosprávy/mestá/obce je možná do 15.9.2020
– registrácia pre neziskové organizácie, inštitúcie, školy, ... je možná počas celého roka

Kliknutím na príslušný registračný formulár sa dostanete na domovskú stránku www.mobilityweek.eu – časť registrácia – kde v pravom hornom rohu zvolíte pre komunikáciu jazyk slovenský – ďalej postupujete podľa inštrukcií vo formulári.

• V prípade, že sa chcete dostať do „zlatej kategórie“, ktorá umožňuje oprávneným mestám uchádzať sa o ocenenie na európskej úrovni - Awards EMW 2020, je potrebné zapojenie do všetkých troch navrhovaných oblastí.

• Po prvotnej registrácii sa do formulára môžete kedykoľvek vrátiť a postupne dopĺňať ďalšie aktivity, najneskôr však do 22.9.2020.
• Prvým 50 registrovaným samosprávam budeme, ako odmenu za ich aktívny prístup k téme, zasielať reklamné predmety. Aby sme dokázali predmety k vám doručiť do začiatku kampane, je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 4.9.2020.

2. Podpíšte a zašlite nám Chartu ETM 2020 - jej podpisom deklarujete váš slobodný záväzok voči posolstvu kampani ETM 2020.

3. Pozvite organizácie a inštitúcie, pôsobiace na území vášho mesta participovať na podujatiach organizovaných počas kampane (firmy, inštitúcie, neziskové organizácie, školy, centrá voľného času, prevádzkovateľov verejnej dopravy,...). Príklady dobrej praxe ukazujú, že stále viac spoločností má v rámci internej/firemnej politiky aj záväzky voči ochrane životného prostredia a radi sa zúčastňujú podujatí podobného druhu, sami aktívne organizujú podujatia pre svojich zamestnancov  a ich rodinných príslušníkov, prípadne pre obyvateľov v sídle spoločnosti, je preto dobré ich  osloviť a skoordinovať na území mesta tak, aby sa Vám podarilo vyskladať program počas týždňa a zároveň o ňom dostatočne v predstihu informovať širokú verejnosť.  

4. Zabezpečte, v rámci svojich možností, propagáciu kampane vo vašom meste (webová stránka, lokálne informačné médiá, sociálne siete, webové stránky zapojených organizácií, v prostriedkoch verejnej dopravy, ap.) Grafické podklady pre propagáciu kampane nájdete aj tu v sekcii dokumenty -  www.eurotm.sk/dokumenty.

5. Vhodnou formou odprezentujte v rámci týždňa ETM všetky trvalé opatrenia, ktoré ste v priebehu roka 2020 realizovali, alebo do konca roka ešte plánujete realizovať (napr. plány, alebo aj realizácie infraštruktúry pre cyklistov, rekonštrukcia, alebo budovanie nových bezpečných chodníkov pre peších, ich osvetlenie, výraznejšie označenie, utlmovanie dopravy v okolí škôl, na sídliskách, kde je vyššia koncentrácia peších, prípadne budovanie zón bez áut, nízko emisné zóny, preferencie verejnej dopravy na križovatkách, zvýhodnené tarify pre cestujúcich vo verejnej doprava, zavedenie školských, prípadne  firemných autobusov, ap.).


Prečítajte si pred VYPLNENÍM ONLINE FORMULÁRA!

Po zaregistrovaní sa (v prípade nového účastníka) alebo prihlásení do účtu z predchádzajúceho roka na adrese mobilityweek/registrácia treba vyplniť online registračný formulár (v prednastavenom slovenskom jazyku).

Pri vypĺňaní registračného formulára pre samosprávy (mestá aj obce) sa vyžadujú tieto informácie:
•    meno, pozícia a kontaktné informácie o osobe zodpovednej za koordináciu kampane na lokálnej úrovni
•    základné informácie o registrovanej samospráve (názov, počet obyvateľov, meno primátorky/primátora/starostky/starostu)
•    uviesť heslovite činnosti/podujatia organizované počas týždňa ETM, ktoré upriamia pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na aktuálnu tému kampane.
•    uviesť trvalé opatrenia realizované v tomto roku, ktoré zlepšujú podmienky pre aktívne druhy mobility (pešia chôdza, bicyklovanie, využívanie verejnej dopravy ap.). Tu bude potrebné odkomunikovať niektoré opatrenia s viacerými oddeleniami, ankoľko téma súvisí s viacerými rezortami.

Po vyplnení a odoslaní online registrácie potvrdí prihlásenie národný koordinátor. Po schválení dostanete automatický potvrdzujúci e-mail. Až potom sa údaje o danej samospráve uverejnia online v časti „Zapojené slovenské mestá“. Vyplnený formulár bude môcť kedykoľvek, až do 22.9.2020, priebežne dopĺňať, aktualizovať  (napr. doplnenie a zmeny programu, ďalšie trvalé opatrenia ap).